تامین تجهیزات اتاق تمیز

اتاق تمیز

تامین تجهیزات اتاق تمیز در کشور

شروع ساخت و طراحی اتاق های تمیز از کشورهای آمریکا و اروپا آغاز گشت. به منظور ساخت اتاق های تمیز ، می بایست از انواع تجیهزات کنترلی و تهویه ای بهره برد. تجهیزات اتاق تمیز به کار رفته باید به گونه ای باشند که بتوانند استانداردهای مورد نظر را رعایت کنند. اصول بکارگیری و تامین تجهیزات […]

بیشتر بخوانید